02634217404 

02632514307  

مراقبت های پرستاری در منزل بر درمان بیماران اسکیزوفرن

  • Posted on:  دوشنبه, 09 بهمن 1396 ساعت 09:48
  • نوشته شده توسط 

بیماری اسكيزوفرنيا

اسكيزوفرنيا بيماريست كه اغلب سير پيشرونده‌اي داشته و مزمن مي شود و نياز به درمان و مراقبت هاي طولاني مدت دارند و معمولاً اكثر تخت هاي بيمارستان هاي رواني را اشغال و درمان و مراقبت از اين بيماران پر هزينه مي باشد. هدف از اين پژوهش تعيين تاثير مراقبت پرستاري در منزل بر درمان بيماران اسكيزوفرن پس از ترخيص از بيمارستان مي باشد .

درمان و كنترل بيماري اسكينروفرنيا

درمان و كنترل از بيماري اسكينروفرنيا مستلزم به كارگيري روش هاي صحيح درماني شامل دارو درماني ، خانواده درماني ، اجتماع درماني و بازتواني مي باشد و بر اساس بسياري از تئوري هاي درماني در روانپزشكي بيمار اسكيزوفرن ، اگر در ميان اعضاي خانواده تحت مراقبت و درمان قرار گيرد ، اثرات درماني بهتر خواهد بود زيرا بيمار قادر خواهد بود، تعاملات خود را با اعضاي خانواده حفظ نمايد و از طرفي در بافت فرهنگي و اجتماعي خود بهتر برنامه‌هاي درماني را پذيرفته و اثر بخش‌تر خواهد بود . بنابراين با ارائه طرح مراقبت در منزل ضمن آنكه طول مدت بستري شدن در بيمارستان كاهش مي يابد باعث مي‌شود كه خدمات درماني و مراقبتي ادامه يافته و احتمال برگشت بيماري كاهش ‌يابد و بيمار بتواند به زندگي نسبتاً عادي ادامه دهد .

افزايش هزينه هاي بستري در بيمارستان از یک طرف و دوري از خانواده و عفونت هاي بيمارستاني از طرف دیگر باعث شده است تا روز به روز خدمات مراقبت در منزل مورد استقبال بيشتري قرار گيرد . در بيماري هاي مزمن بدليل اينكه بهبودي در آينده نزديك متصور نمي‌باشد لذا ادامه مراقبت‌ها بايد در منزل انجام پذيرد. بيماري هاي رواني مزمن از اين قضيه مستثني نيستند ، بخصوص سايكوزها از جمله اسكيزوفرني با توجه به اينكه ماهيت عود كننده و ناتوان كننده دارند ، از اهميت بيشتري برخوردار هستند .

برنامه‌هاي پرستاری در منزل از بیماران اسكيزوفرنيا

برنامه‌هاي مراقبت در منزل در پاسخ به افزايش تعداد بيماران رواني در سطح جامعه افزايش پيدا كرده است از علت هاي اين رشد سريع ، اثبات كـارايي مراقبت هاي خانگي بیماران رواني در مواجهه با نيازهاي این گونه بيماران است كه بصورت افزايش كارآيي و مؤثر بودن این روش خود به اثبات رسیده است . در مطالعه‌اي كه بر روي 600 بيمار و در طي دو سال انجام شد نشان داد كه 81 درصد بيماراني كه براي بستري شدن در بيمارستان ارجاع مي‌شوند مي توانند به طور موفقيت آميزي در منزل تحت درمان قرار گيرند گیرنده به علاوه زمان اقامت در بيمارستان بطور تقريبي از 12 روز به 7 روز كاهش پيدا كرد و فقط 12درصد از بيماراني كه مراقبت در منزل از آنها به عمل مي آمد ، دوباره به بستري شدن در بيمارستان نياز پيدا كردند . از بيماراني كه از خدمات مراقبت در منزل محروم بودند 46 درصد به بستري شدن دوباره در بيمارستان نياز پيدا كردند .

بهرحال بايد در نظر داشت كه ارزش كارآيي تنها ، اساس و پاية مراقبت هاي در منزل محسوب نمي گردد بلکه در حقيقت بهترين دليلي كه براي ارائه این گونه خدمات روانپزشكي وجود دارد اين است كه اين روش يك راه انساني همراه با احساس همدردي می باشد كه مي‌توان به وسيلة آنها مراقبت‌هاي سلامتي و خدمات حمايتي را صورت داد . مراقبت هاي در منزل باعث استحكام در مراقبتهاي والدين و اعضاء خانواده و دوستان مي‌شود و شأن فرد را نگه مي‌دارد و استقلال او را هم در عين حال حفظ مي‌كند كه البته همه اين ها حتي در بهترين مراكز درماني حفظ نمي گردد .

علوي فاضل (1379) در مطالعه‌اي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش خانواده در پيشگيري از بازگشت علائم در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني گزارش داد كه ميزان بازگشت علائم بيماري در بيماراني كه خانواده‌هاي آنان تحت آموزش قرار گرفته بودند به مراتب كمتر از گروه شاهد بود.

روش كار پرستاري در منزل بر درمان بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرني

اين پژوهش يك مطالعة نيمه تجربي است كه با هدف تأثير مراقبت پرستاري در منزل بر درمان بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرني پس از ترخيص از بيمارستان انجام گرفته است و جامعة پژوهش شامل بيماران اسكيزوفرني بستري در بيمارستان سينا شهر همدان مي‌باشد .

روش نمونه گيري بصورت در دسترس بوده بدين صورت بيماراني كه تشخيص بيماري اسكيزوفرني توسط روانپزشك براي آنان محرز شده بود و شرايط ورود به مظالعه را داشتند پس از بيان اهداف و چگونگي انجام پژوهش و كسب رضايت بيمار و خانواده در مطالعه شركت داده شدند.

حجم نمونه شامل 60 نفر بود كه 30 نفر به عنوان گروه مطالعه و 30 نفر به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. در گروه مطالعه بيماران مبتلا به اسكيزوفرني پس از ترخيص از بيمارستان به مدت سه ماه تحت مراقبت هاي پرستاري در منزل قرار گرفتند بطوري كه هفته‌اي يك جلسه در منزل ، بيمار توسط پرستار مورد بررسي و ارزيابي قرار می گرفت و برنامه مراقبت پرستاري در منزل شامل ارزيابي مددجو ، ارائه برنامه‌هاي آموزشي به بيمار و خانواده ، مداخله در محيط شامل اصطلاح و بهبود محيط زندگي بيمار بطوري كه يك محيط درماني براي بيمار باشد ، به علاوه آموزش در مورد نحوة مصرف داروها و نظارت بر مصرف دارو براي آنان به اجرا گذاشته شد . براي اين كه تأثير مراقبت در منزل را در مدت طولاني تري بررسي نمائيم سه ماه پس از اتمام مراقبت در منزل (6 ماه پس از شروع مراقبت در منزل) نيز بيماران ارزشيابي شدند. در گروه كنترل به منظور انتخاب نمونه‌ها ابتدا پس از همگن سازي از نظر مشخصات فردي مانند سن ، جنس ، تحصيلات ، شغل ، طول مدت بيماري ، محل سكونت بيماران اسكيزوفرنيك شناسايي شده و پس از سه ماه و شش ماه بعد از ترخيص از بيمارستان مورد ارزيابي قرار گرفتند در گروه كنترل هيچگونه مداخله خاصي براي بيماران پس از ترخيص توسط پرستار انجام نگرفت . معيارهاي ارزيابي جهت تأثير مراقبت پرستاري در منزل شامل دفعات بستري شدن در بيمارستان و نحوه مصرف دارو و دفعات عود بيماري بوده است . همچنین ارزیابی گروه کنترل همانند گروه مطالعه انجام شد .

تجزيه و تحليل داده‌ها از طريق آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفته و از آزمون " تي" دانشجويي براي مقايسه دو گروه استفاده شد .

نتايج پژوهش

يافته هاي پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافيك بدين صورت بوده است كه از نظر سن اكثريت واحدهای مورد مطالعه بين سنين 21 تا 30 سالگي قرار داشتند (3/43درصد) و بيشترين تعداد را مردها تشكيل می دادند (3/73درصد) . از نظر سطح تحصيلات بيشترين درصد (7/56درصد) داراي تحصيلات زير ديپلم و غير شاغل بودند . طول مدت بيماري در نمونه‌هاي مورد مطالعه در 50 درصد بين 1 تا 3 سال و در 7/26 درصد كمتر از يكسال و در (3/23درصد) موارد بيشتر از سه سال بوده است .

- دفعات عود بيماري در بيماران اسكيزوفرني كه تحت مراقب هاي پرستاري در منزل پس از ترخيص از بيمارستان قرار گرفتند كمتر از گروه كنترل بود ( در گروه كنترل بيماران اسكيزوفرني پس از ترخيص از بيمارستان از خدمات مراقبت‌هاي پرستاري در منزل استفاده نكرده بودند) كه اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود.

از نظر دفعات بستري شدن در بيمارستان يافته هاي حاصل بيانگر آن بود كه تعداد دفعات بستري شدن در بيمارستان در بيماران اسكيزوفرن كه تحت مراقبت‌هاي پرستاري در منزل قرار گرفته بودند در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافته بود كه از نظر آماري اين اختلاف معني دار بوده است.

در رابطه با نحوه مصرف داروها ، نتايج نمايانگر آن بود كه بيماران اسكيزوفرني كه تحت مراقبت هاي پرستاري در منزل قرار داشتند با دقت و نظم بيشتري دستورات دارويي خود را در مقايسه با گروه كنترل مصرف مي كردند .

بحث و نتیجه گیری

اسكيزوفرني یک بیماری پیچیده با نشانه های مختلف سایکولوژیکی است که موجب بروز ناتوانی و مشکلات عدیده ای در جنبه های مختلف روانی ، اجتماعی می گردد و اغلب بیماران ممکنست تا پایان عمر نیاز به درمان و مراقبت داشته باشند .

مراقبت هاي پرستاري در منزل از بيماران اسكيزوفرني باعث مي شود كه فرايند درمان، مراقبت و بازتواني بيماران پس از ترخيص از بيمارستان بشكلي منظم ، دقيق و علمي ادامه يابد ، ارتباط بين تيم بهداشتي ، درماني با خانواده و بيمار را حفظ نموده و امكان دسترسی آسان بيماران اسكيزوفرن به خدمات بهداشتي درماني را فراهم مي‌نمايد.

يافته هاي مطالعه در رابطه با تاثير مراقبت هاي پرستاري در منزل نشان داد دفعات عود بيماري ، دفعات بستري شدن در بيمارستان در بيماران اسكيزوفرنيا كه تحت مراقبت هاي پرستاري در منزل قرار داشتند در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافته و برنامه دارو درماني را منظم تر اجرا نمودند .

 

مرکز خدمات پرستاری،پزشکی و مراقبتی در منزل " آسیا سلامت " با سالها تجربه و با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان ارائه دهنده خدمات اعزام پرستار، پرستار کودک در منزل , پرستاری در منزل ، پرستاری از کودک در منزل ، پرستاری از سالمند در منزل و همچنین نگهداری از کودک و نگهداری از سالمند در در جهت آسایش و راحتی شما در خدمت شما عزیزان می باشد.
تلفنهای تماس : 02634217404 – 09123617846 – 02632514307 - 09360995785

 

خواندن 763 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 13:32
برای ارسال نظر وارد سایت شوید