02634217404 

02632514307  

شنبه, 12 اسفند 1396 ساعت 22:23
بیمار سکته قلبی هنگامیکه فردی دچار حمله قلبی یا سکته مغزی شده یا تحت عمل جراحی قلبی قرار می گیرد، در دوران بهبودی یا تطبیق با زندگی خود پس از حوادث مربوطه نیاز به توجهات ویژه…
منتشرشده در مقالات